VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Finspångs kommuns årsredovisning 2018 – Ulrika Jeanssons tankar om året som gått

Finspångs kommuns årsredovisning 2018

En årsredovisning är en mycket omfångsrik sammanställning av olika beskrivningar i text, tabeller och diagram som redogör för de kommunala verksamheternas förutsättningar och måluppfyllnad. Trots det stora omfånget är det mycket som inte fångas av redovisningen. Tillfredställelsen hos en lärare när hela klassen lärt sig ett nytt moment, stoltheten hos barnet i förskolan som lärt sig räkna och den glädje omsorgspersonalen känner när kunderna visar uppskattning för deras arbete. Det är i dessa många möten som värdena i  kommunens verksamhet framförallt uppstår.

Kommunalvalet hösten 2018 har lett till att Finspång fått en ny sammansättning av kommunfullmäktige och i och med det också ett skifte i kommunens styrning från och med november. Det känns hedrande att fortsatt få leda det politiska arbetet i vår fantastiska kommun. Jag hoppas att det fina samarbetet som kännetecknat 2018 också kommer att känneteckna den nuvarande mandatperioden.

En omständighet som utmärkte 2018 var sommarens värmebölja. Juli månad var den varmaste som någonsin uppmätts i Sverige. Värmen ställde stora krav på kommunens verksamheter. Personalen gjorde ett fantastiskt arbete med att se till att barn och gamla fick i sig den vätska som behövdes.

Det jag kommer att ta med mig från året är alla de lyckade sommarlovsaktiviteterna som kommunen, utan avgifter, genomfört för att ge alla barn och ungdomar ett värdefullt sommarlov. Att kommunen åter öppnat upp barnomsorg på dygnets alla timmar ger också goda förutsättningar för ortens barn, deras vårdnadshavare och till näringslivet att verka och utvecklas.

Jag kommer att minnas 2018 eftersom den så kallade ”Förbifart Finspång” numera är kostnadsberäknad och tidsatt i Länstransportplanen. Förbifarten

Vill du veta mer?

På Finspångs kommuns hemsida finner du:
• Årsredovisningen 2018  i sin helhet.
• Information om hur dina skattepengar används.
• Mer information om Agenda 2030 och Vision 2035 samt den nya översiktsplanen.

www.finspang.se

kommer att öka genomfartstrafikens framkomlighet men också skapa möjligheter till skapande av nya områden för bostadsbyggande. Att vi får bort tung trafik från de centralare delarna av kommunen gör också att vi ökar trafiksäkerheten och kan göra centrum mer tillgängligt för gång- och cykeltrafik.

Kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat, något som behövs för att täcka framtida investeringar. Oroande är att vissa verksamheter fortfarande efter flera års ansträngningar dras med allt för höga kostnader.

En annan sak som jag inte är nöjd med, är att vi inte klarar målet att under året skapa detaljplaner för 300 bostäder. För att möta vårt tillväxtmål om 30 000 invånare 2035 behövs detaljplaner för många fler bostäder och för mer byggklar mark. Även utan färdiga detaljplaner fortsätter kommunen att växa. 2018 har invånarantalet vuxit med 181 nya kommuninvånare.

Tillväxtmålet om 30 000 invånare 2035 har legat till grund för arbetet med översiktsplanen men har även beaktats vid övergripande planering i de olika verksamheterna.

Det pågående arbetet med de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 är i linje med det som är kommunens vision, att Finspång ska vara en attraktiv kommunen där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande. Flera andra kommuner och organisationer har uppmärksammat vårt arbete med att implementera de globala målen i vår verksamhet.

Ett stort tack till alla medarbetare, förtroendevalda, föreningar och invånare som bidragit till att göra Finspång till en fantastisk plats att leva, verka och bo i. 2018 var ett bra år och vi får hoppas att framtida år blir lika bra.

Ulrika Jeansson (S),
Kommunstyrelsens ordförande

Scroll to top