VI ÄR BÄSTLOKAL MARKNADSFÖRING! 0122-173 00 info@fokusfinspang.se

Var med och forma framtidens Finspång under vårens utvecklingsdialoger

Lina Alm, utvecklingsstrateg översiktlig planering, till vänster, och Ingrid Ahlström (MP), ordförande i miljö-och samhällsberedningen i Sessionssalen där en av vårens åtta utvecklingsdialoger kommer att arrangeras.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en översiktsplan för perioden 2020-2035 i Finspångs kommun. Eftersom medborgarnas synpunkter är mycket värdefulla när översiktsplanen utformas, bjuder kommunen in till flera utvecklingsdialoger under våren.

Ifjol antog kommunfullmäktige Näringslivsrådets tillväxtmål för år 2035, som innebär att kommuninvånarantalet då ska vara 30 000. Detta tillväxtmål utgör en av grundpelarna när översiktsplanen ska utformas.
– Det fordras att vi utarbetar en genomtänkt strategi för hur mark- och vattenområden ska användas på lång sikt, i synnerhet nu när Finspång växer ordentligt. Kommuninvånarnas synpunkter är en oerhörd tillgång i detta arbete. Det är därför vi bjuder in till utvecklingsdialoger, säger Ingrid Ahlström (MP), ordförande i miljö-och samhällsberedningen.

Indelat i utvecklingsområden

Inför vårens utvecklingsdialoger med temat ”Framtid Finspång”, har Finspångs kommun delats in i åtta utvecklingsområden. Du som bor eller verkar inom kommunen har möjlighet att delta i en utvecklingsdialog under våren (läs mer i inforuta intill och i annons på sid 16).
– Inför utvecklingsdialogerna får deltagarna gärna fundera kring hur de vill att just deras område ska utvecklas i framtiden. Det kan vara saker som vilka områden man vill bevara, var vi kan hitta nya bostadsområden och var nya skolor bör byggas, förklarar Lina Alm, utvecklingsstrateg översiktlig planering.

Rundabordssamtal och fika

Utvecklingsdialogerna kommer att arrangeras genom rundabordssamtal som leds och dokumenteras av kommunens tjänstemän. Under tiden kommer kommunpolitiker att cirkulera bland borden och lyssna in dialogerna. Kommunen bjuder på fika med tilltugg.
– Vi tjänstemän kommer att sammanställa kommuninvånarnas synpunkter från respektive utvecklingsdialog. Synpunkterna är sedan ett viktigt verktyg när vi gör det första utkastet till Finspångs kommuns översiktsplan. När utkastet är klart kommer vi att bjuda in kommuninvånarna till ytterligare dialog, förklarar Lina Alm.

Direkt genomslagskraft

Fördelen med att närvara redan under vårens utvecklingsdialoger är att chansen att påverka då är som störst.
– Vi har inte påbörjat arbetet med översiktsplanen än, så de förslag som kommer in under vårens utvecklings-dialoger kan få direkt genomslags-kraft. Senare i processen kommer man också att kunna lämna synpunkter, men då endast på befintliga förslag, berättar Ingrid Ahlström.

NICLAS SJÖQVIST

Detta är en översiktsplan

  • En översiktsplan är ett strategiskt dokument som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö.
  • I stora drag innehåller en översiktsplan information om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • I Finspångs kommun leds det övergripande arbetet med översiktsplanen av miljö- och samhällsberedningen i samarbete med kommunens tjänstemän.
  • Läs mer om Finspångs kommuns översiktsplan och anmäl dig till vårens utvecklingsdialoger på www.finspang.se/op2020.
Scroll to top